Accessibility

Dostępność treści i usług w Internecie

O dostępności w Internecie mówimy wtedy, gdy każdy (sprawni i niepełnosprawni), niezależnie od jego ograniczeń, ma dostęp do treści i usług w Internecie. Usuwanie barier w dostępie to nie tylko dobry wizerunek, ale i również wymóg prawny.


Wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazują, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.


26 października 2016 została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie do dnia 23 września 2018 r.
 

Jak możemy pomóc?

 • Posiadamy doświadczenie i rozwiązania, które pozwolą na zlokalizowanie i naprawę problemów związanych z dostępnością treści i usług w Internecie.

 • Nie jesteśmy konkurencją dla Twoich obecnych dostawców usług IT, a współpracujemy z nimi.

 • Identyfikujemy problemy i definiujemy oczekiwany rezultat.

 • Prowadzimy projekt “Dostępność” również z uwzględnieniem metodologii Scrum.

 • Sposób wykonania pozostawiamy wskazanym podmiotom odpowiedzialnym za IT. Niemniej jednak udzielamy pełnego wsparcia technicznego, jeśli będzie to wymagane.


Kto już skorzystał z naszych usług?

 

 • Nokia

 • Microsoft

 • Skype

 • Oracle

 • Apple

 • TopTal.


Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie oraz dobre praktyki pozwolą na usunięcie wszystkich barier w dostępie do treści i usług w Internecie.